Algemene voorwaarden 

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, dienst, aanbieding en transactie tussen Justine Stock /Schoonheidsinstituut Justine (hierna het schoonheidsinstituut) en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is van afgeweken.

 

Prijzen en betaling

Het schoonheidsinstituut vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar in het salon. De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen, behalve indien anders vermeld op de factuur. De betalingen geschieden contant, zonder korting. De klant moet, in geval van niet-aanvaarding van de factuur, binnen de 8 dagen na de factuurdatum zijn bezwaren bij aangetekend schrijven aan het sschoonheidsinstituut kenbaar te maken op het adres vermeld op de factuur. Een niet tijdig geprotesteerde factuur wordt geacht definitief aanvaard te zijn.

 

Niet of laattijdige betaling

Elke vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest doen lopen van 12% per jaar tot op de dag van de betaling en dit op het nog verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag dan wel de interest voorzien in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties d.d. 02/08/2002 indien deze hoger zou liggen dan 12%. Zo de betaling niet op de gestelde termijn geschiedt, vervallen alle gegeven waarborgen. De niet-betaling van de factuur op de vervaldag maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. Het schoonheidsinstituut kan tevens vanaf de vervaldag de uitvoering van haar verbintenissen opschorten zolang de tegenpartij in gebreke is gebleven om het openstaand saldo volledig te betalen.

Zo een factuur onbetaald blijft, meer dan 30 dagen na vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van schadevergoeding tussen partijen overeengekomen, het bedrag van de factuur met 15% worden verhoogd en dat met een minimum van 50,00 EUR. Deze forfaitaire vergoeding is verschuldigd bovenop de hoofdsom, verwijlinteresten, innings- en aanmaningskosten, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en zonder afbraak te doen aan de mogelijkheden voorzien door artikel 1244 BW. Deze clausule doet bovendien geen afbreuk aan de verplichting van de verwijlintresten hierboven vermeld.

 

Inspanningen schoonheidsinstituut

Het schoonheidsinstituut zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en dit op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

Verplichtingen van de klant - Aansprakelijkheid

De klant dient alle gegevens aan het schoonheidsinstituut te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling. Het schoonheidsinstituut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ingeval het schoonheidsinstituut is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Het schoonheidsinstituut is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar het salon.

 

Klachten - Garantie

Indien de klant een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen de 7 dagen na aankoop of de behandeling en bij voorkeur schriftelijk gemeld worden aan het schoonheidsinstituut.

De aansprakelijkheid van m.b.t. de geleverde en de gebruikte product is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

Het schoonheidsinstituut geeft de client nooit het betaalde honorarium terug, maar er zal dan naar een andere oplossing gezocht worden in de vorm van behandeling of product.

Annuleringsvoorwaarden

De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval uiterlijk 24 uur vooraf aan de afspraak.

Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag het schoonheidsinstituut 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen. Bij een no show zonder verwittiging, is dit 100% van de afgesproken behandeling. De klant mag slechts een volgende afspraak maken, indien dit bedrag vereffend is.

Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het salon komt, mag het schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag het schoonheidsinstituut de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

Privacyverklaring - geheimhouding

Het schoonheidsinstituut respecteert de privacy van haar klanten. Persoonlijke gegevens die door de klant worden verschaft worden met uiterste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die worden gesteld door de Privacywet. De klant verstrekt aan het schoonheidsinstituut persoonlijke gegevens voor het opstellen van een klantenfiche, dat wordt verwerkt in het klantenbestand. De klant voorziet daarbij het schoonheidsinstituut eveneens vooraf aan de behandeling van alle gegevens die van belang zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de overeengekomen behandeling. Het schoonheidsinstituut zal de gegevens van de klant niet zonder schriftelijke toestemming van de klant verkopen of verhuren aan derden.

Het schoonheidsinstituut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Recht

Op elke overeenkomst tussen het schoonheidsinstituut en de klant is het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.